Trwa ładowanie statusu..

Konstytucja Occlo

Konstytucja Occlo

I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Miasto Occlo obejmuje obszar Wyspy Occlo wraz z wszelkimi budowlami do niej przylegającymi (np. mola, porty), dalej zwane Occlo lub miastem.
2. W Occlo obowiązują wszystkie postanowienia regulaminu shardu Clair's Lair: Resurrection w takim samym brzmieniu, chyba że niniejsza konstytucja stanowi inaczej.
3. Miasto Occlo jest inicjatywą wspierającą RPG.
4. Zmiana postanowień niniejszej Konstytucji odbywa się poprzez jednogłośne przegłosowanie poprawek zaproponowanych przez Radę.
II. RADA
5. Miastem zarządza suwerenna Rada Miasta Occlo, zwana dalej Radą.
6. Rada składa się z trzech członków wybranych i mianowanych na funkcję przez Ekipę CLR, przy wyborze możliwe jest zasięgnięcie opinii graczy.
7. Rada składa się z:
 • Przewodniczącego Rady Occlo
  • wybierany przez Ekipę CLR
  • pierwszy Członek Rady
  • posiada głos decydujący w sporach
  • nadaje funkcje specjalne członkom Rady
  • czuwa nad wypełnianiem obowiązków przez Radę
  • pełni obowiązki na takich zasadach jak zwykli członkowie Rady
 • Członków Rady Occlo
8. Obowiązki Rady:
 • zarządzanie miastem
 • dbanie o rozwój (gospodarczy, polityczny oraz fabularny) i bezpieczeństwo (również finansowe) miasta
 • obradowanie
 • przeprowadzanie głosowań
 • nadawanie obywatelstw bez zbędnej zwłoki
 • pomaganie obywatelom miasta w miarę możliwości
 • wykonywanie powierzonych funkcji
 • czuwanie nad zachowaniem ładu architektonicznego w mieście oraz wydawanie pozwoleń na budowę
9. Uprawnienia Rady:
 • Wygnanie z miasta osób niepożądanych w uzasadnionych przypadkach
 • Organizowanie w mieście różnych wydarzeń
 • Zapraszanie do miasta gości
 • Planowanie i nadzorowanie budowami w mieście
 • Zarządzanie strażą miejską
10. Funkcje specjalne Członków Rady
 • Skarbnik – zajmowanie się finansami miasta
 • Rzecznik – kontakt z graczami oraz Ekipą
 • Kronikarz - wpisywanie newsów z Occlo na forum/WWW
 • Budowniczy – kontakt z BOBami, stawianie domków graczy
11. Obrady składają się z dyskusji oraz głosowania.
 • Obrady są otwarte i jawne
 • Jeżeli to tylko możliwe obrady powinny się odbywać w budynku Rady Miasta
 • Każdy obywatel może brać czynny udział w dyskusji
 • Jeżeli dyskusja do tego doprowadza, przeprowadza się głosowanie
 • Głosuje tylko Rada
 • Jeżeli Rada jednogłośnie nie przegłosowała propozycji, nie wchodzi ona w życie – wyjątkiem jest zmiana wysokości podatku
 • Głosowanie jest jawne
 • Głosy archiwizuje się wraz z krótkim opisem
12. Jeżeli członek Rady wie, ze nie będzie mógł pełnić obowiązków, zobowiązany jest do wzięcia urlopu na odpowiedni czas oraz przekazania swoich obowiązków innemu członkowi Rady.
13. Rada jest odpowiedzialna za wszystkie swoje działania i ponosi konsekwencje ich negatywnych skutków (personalnie bądź zbiorowo).
 • Każdy członek Rady odpowiada za swoje działania poczynione w ramach pełnionej funkcji
 • Rada odpowiada zbiorowo za szkody wynikłe z głosowań oraz personalnie w ramach zaniechania w obradach oraz głosowaniach
 • Każdy członek Rady jest zobowiązany do godnego zachowywania się, nieurągającego pełnionej funkcji, bezpośrednio w czasie wykonywania obowiązków służbowych jaki po tym czasie
14. Ekipa CLR ocenia pracę Rady oraz zachowanie jej członków.
15. Środki karne wobec Rady:
 • upomnienie
 • wyciszenie
 • grzywna
 • kara pozbawienia wolności
 • pozbawienie funkcji
 • ban
16. Każdy członek Rady może zrzec się pełnienia funkcji jeżeli wie, że nie będzie mógł jej wykonywać należycie, staje się wtedy zwykłym obywatelem.
III. OBYWATELSTWO
17. Obywatel miasta Occlo jest to każda osoba, której podanie o nadanie obywatelstwa zostało zaakceptowane przez Radę, zwany dalej obywatelem.
18. Obywatelem może być każdy.
19. Podanie o nadanie obywatelstwa może zostać odrzucone, ale nie bez uzasadnienia.
20. Obowiązki obywatela:
 • Opłacanie podatków i opłat w odpowiedniej wysokości i w terminie
21. Dbanie o zachowanie elementarnego ładu i porządku w mieście.
22. Uprawnienia obywatela:
 • składanie wniosków, petycji, skarg i uwag co do funkcjonowania Occlo i Rady,
 • darmowe korzystanie z usług przewoźnika
 • budowa domu na terenie Occlo (po uzyskaniu pozwolenia)
 • bezgotówkowe zakupy u miejskich kupców
 • handlowanie z tymczasowymi kupcami odwiedzającymi Occlo
 • reprezentowanie miasta podczas turniejów, wojen czy innych tego typu wydarzeń
 • korzystanie ze specjalnego portalu
23. Członkowie Rady są obywatelami.
24. Obywatelstwo traci się:
 • Pozbawienie obywatelstwa przez Ekipę CLR
 • Pozbawienie obywatelstwa przez Rade w uzasadnionych przypadkach
 • Po dwóch tygodniach od zrzeczenia się obywatelstwa
 • Po dwóch tygodniach zalegania z podatkami, opłatami, które się nie przedawniają
IV. PODATKI I OPŁATY
25. Każdy Obywatel jest zobowiązany do płacenia podatków wyznaczonych przez Radę.
26. Podatki i opłaty są ustalane przez Radę poprzez głosowanie.
 • nowe podatki muszą zostać jednogłośnie przegłosowane
 • zmiana istniejących podatków i opłata może zostać przegłosowana większością głosów
 • wszelkie zmiany podatków i opłat muszą zostać uzasadnione przez co najmniej jednego członka Rady
27. Nieuiszczenie wymagalnego podatku w ciągu dwóch tygodni od terminu wymagalności ponosi za sobą konsekwencje utraty obywatelstwa.
V. BUDOWNICTWO MIESZKALNE
28. Budować domy na terenie miasta mogą tylko obywatele po uzyskaniu pozwolenia.
29. Pozwolenia na budowę wydaje członek Rady oddelegowany do tego zadania lub, w razie jego nieobecności, inny członek Rady.
30. Wniosek o pozwolenie na budowę należy składać do członka Rady oddelegowanego do tego zadania poprzez: IRC, forum, gg.
31. Wniosek musi zawierać:
 • Imię obywatela Occlo
 • Nazwę domu
 • Krótki opis wizji domu
32. Wniosek o wydanie pozwolenia musi zostać rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
33. Domy mogą być budowane tylko w miejscach wyznaczonych przez Radę.
34. Domy opodatkowane są podatkiem od nieruchomości.
35. Ewentualne zapytania w sprawie wysokości podatku dla konkretnego domu, możliwości zabudowy czy innych spraw należy kierować do członka Rady oddelegowanego do spraw budownictwa lub, w razie jego nieobecności, do innego członka Rady.
36. Jeden Obywatel może mieć co najwyżej dwa domy, przy czym drugi dom opodatkowany jest pięciokrotnością zwykłej, należnej kwoty za podatek od nieruchomości, przy czym Rada może odmówić wybudowania drugiego domu.
37. Dobudówki działają na zasadach ogólnych z uwzględnieniem charakterystyki miasta, ładu architektonicznego oraz „Koloru Occlo”.
VI. PUNKTY OBYWATELSTWA
38. Punkty Obywatelstwa dostaje się za różne czynności związane z życiem Occlo, zwane dalej PO.
39. PO można zyskać:
 • płacąc podatki
 • wpłacając darowiznę na rzecz miasta
 • za różne aktywności związane z działalnością Occlo
40. PO traci się po utracie obywatelstwa.